stotteren Friesland‘Word sterker dan je stotteren’ zo luidt de slogan van het McGuireprogramma, een stottercursus die landelijke bekendheid kreeg via het televisieprogramma Sprakeloos van de KRO. Imco Osinga uit Dokkum kan er over meepraten, de cursus heeft hem getransformeerd tot een ‘welbespraakt’ spreker.

Stotteren oorzaken

Dat welbespraakt moet gezien worden in de context van iemand die stottert. Een echte uitweg is er niet, van stotteren kom je niet af, vloeiend leren spreken is slechts voor weinigen weggelegd, welbespraakt is vaak het hoogst haalbare en dat is een geweldige vooruitgang, zo zegt Osinga uit eigen ervaring.

De nu 28-jarige Osinga heeft vanaf zijn tweede jaar te maken gehad met stotteren, hoe het is ontstaan is niet bekend bij Osinga, ,,Ik ha stottere sa lang as ik prate koe, it is wol ûndersocht mar it is net dúdlik wurden hoe’t it by my kaam is.’’ Merkwaardig genoeg heeft Osinga er niet als vele anderen tijdens zijn jeugd last van gehad. ,,Ik ha wat dat oangeande gelok hân, ik ha altiten freonen hân dy’t foar my opkamen dus peste kaam faak net oan de oarder. Ik ha wurk en ik wenje mei myn freondin Daniëlle Boorsma.’’

Natuurlijk weet hij dat er schrijnende levensverhalen zijn waarbij stotteren een ongewenste hoofdrol speelt, ook weet hij dat niet alles helpt want hij heeft uiteraard van alles geprobeerd om het stotteren terug te dringen, maar de gevolgde cursus werkte niet bij hem en zo bleef het aanmodderen tot hij begin vorig jaar kennismaakte met het McGuire programma.

‘Heel veel succes, je kunt het’

Impulsief was die beslissing om mee te doen bepaald niet, ,,Ik ha my earst twa maanden ferdjippe foardat ik my oanmeld ha en dat ha’k ek noch ’s nachts dien.’’ Twijfel overheerste of het straks weer op een teleurstelling zou uitlopen zoals eerder het geval was. Op de dag van vertrek naar een hotel in Eindhoven voor de eerste dag van de cursus kreeg Osinga van een bevriend stel het kaartje ‘Heel veel succes, je kunt het’ en dat gaf hem extra moed om door te zetten.

[adinserter block=”2″]‘The first day’ zoals het in cursusjargon wordt genoemd bestond op die woensdag in maart 2014 uit een voorstellingsronde voor de camera in aanwezigheid van ervaren mensen om vast te stellen hoe erg en op welke manier je stottert. Een dag later, op donderdagmorgen, begonnen de spraak- en ademhalingsoefeningen die langzaam werden opgebouwd, samen met 27 andere cursisten. Daarnaast waren er rond de 40 mensen die terugkwamen om de cursus nogmaals te volgen en desgewenst hulp boden aan debutanten. Zo’n donderdag duurde van 08.00-22.00 uur, een erg lange dag dus die om 07.00 uur de volgende ochtend al weer een vervolg kreeg.

Dan ligt de nadruk op mentale groei, meer zelfvertrouwen kweken en oefeningen doen die je mentaal sterker maken. Woorden moeten krachtig en met techniek worden uitgesproken en zo wordt het mentale deel gesterkt en de onderkant van de ijsberg brokkelt beetje bij beetje af.

Dat laatste behoeft enige toelichting, ,,Stotterje kinst fergelykje mei in iisberch, hearst of sjochtst mar in stikje, dat is it topke fan de berch boven wetter. Oan de ûnderkant ûnder wetter sit folle mear, faalangst, skamte, in leech selfbeeld en neam mar op. Allegearre net te sjen.’’

Vandaar die nadruk op mentale weerbaarheid en zelfvertrouwen, een dag later, het was inmiddels zaterdag, werd het geleerde getest door de praktijk. Cursisten kregen de opdracht contact te leggen met willekeurige voorbijgangers, ‘weet u hoe laat het is’ of ‘weet u de weg naar het hotel’ waarbij het zaak was de mensen recht aan te kijken, niet de ogen sluiten als er een gevreesde letter voorbij kwam want Osinga weet dat dit vaak een truc is om eigen schaamte te verbergen. Daarna kreeg hij de opdracht zich voor te stellen aan mensen die op straat voorbij komen, ,,Dêr sjochst dan wol tsjin op, moatst in drompel oer, moatst de angstfaktor oerwinne.’’

Stotteren presentatie

Die factoren moesten nog enkele keren worden overwonnen want aan het eind van de dag moest elke deelnemer een publieke toespraak houden op de markt en ’s avonds werden de familie en vrienden nog eens toegesproken. Het was tevens de laatste cursusdag en dan pas begint het echt, zo benadrukt Osinga. Het geleerde eindeloos oefenen, de verschillende spraaktechnieken (wapens van McGuire) en de ademhalingsoefeningen want dat bepaalt uiteindelijk het resultaat.

Die weg hoef je niet alleen af te leggen, er zijn coaches beschikbaar die je helpen en Osinga is inmiddels al drie maal op herhaling geweest. Want je betaalt de eerste keer voor de cursus en daarna staat het vrij zo vaak als je wilt terug te komen. Osinga is inmiddels al verder en doet in mei mee aan de coachcursus om zo anderen te helpen of indien nodig op weg te helpen.

Vriendin Daniëlle Boorsma moest eerst wel aan de gedaanteverandering van haar vriend wennen, ,,It wie dei en nacht ferskil, seachst it oan de manier fan rinnen, dat wie oars, it boarst mear foarút, de hiele hâlding wie feroare.’’ Voor haar hoorde het stotteren er gewoon bij, ,,Nei in skoftsje hearde ik it net mear.’’ Terwijl hij haar nog vroeg ,,Witst it wol seker, sa’n stotteraar?’’ Dat alles is inmiddels verleden tijd.

De kracht van de cursus is het ‘support’netwerk dat er omheen zit, zo zegt Osinga. Je wordt gekoppeld aan een persoonlijke coach waarmee je drie weken elke dag contact hebt. Die coach helpt je de lijn en vooral de discipline vast te houden want uiteindelijk moet je het zelf doen. De kracht zit in de herhaling met in het hele land een netwerk van supportgroepen die je kunnen helpen.

Stotteren soorten

In mei straks dus voor Osinga de cursus coach waarbij je leert verschillende soorten stotteren te onderscheiden, bijvoorbeeld verborgen stotteren of ontwijkend stotteren. Bij ‘verborgen’ stotteren zit je mentaal vaak het meest in de ‘shit’ zoals dat modern wordt genoemd. ,,Dy prate der omhinne, dy fiele fantefoaren it oankommen by bygelyks de letter ‘k’ en brûke dan beker yn pleats fan kopke. Betiden wit de eigen famylje der neat fan.’’

Dat het noorden relatief weinig deelnemers kent aan het McGuire programma heeft volgens Boorsma te maken met de nuchtere noordelijke, vaak sceptische instelling. Die terughoudendheid vindt Osinga ten onrechte, maar eind april is er een ‘herkansing’ voor de noordelijke provincies.

Op 30 april is er namelijk een informatie-avond in het Asgard Hotel in Groningen van 19.00-20.30 uur waar Osinga zelf ook aanwezig is.

Uit: Nieuwsblad NO-Friesland, maart 2014

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *